privacy & Cookies.

 

 

 

Privacy en Cookies beleid Groothandel EeriCo
Versie 0.1


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-10-2016.


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van EeriCo. U dient zich ervan bewust te zijn dat EeriCo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
EeriCo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens.


Gebruik van onze diensten.
Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EeriCo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EeriCo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van EeriCo of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie contact pagina op de website.


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina op de website.

Privacy and Cookies.

In English.

Privacy and Cookies policy wholesale EeriCo

version 0.1

Privacy and Cookies policy wholesale EeriCo version 0.1 this page was last modified on 04-10-2016.

 

We are aware that the trust you place in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we'll let you know what information we collect when you use our website, why we collect it and how we improve your user experience.

This privacy policy applies to the services of EeriCo. You should be aware that EeriCo is not responsible for the privacy practices of other sites and sources. By using this website you accept the privacy policy.

EeriCo respects the privacy of all users of its site and shall ensure that the personal information you provide is treated confidentially.

 

Our use of collected data.

 

Use of our services.

When you sign up for our services we ask you for personal information. This information is used to provide the service. The data is stored on secure servers of EeriCo or that of a third party. We will not combine this information with other personal data available to us.

Communication

When you send email or other communications to us, we may retain those communications. Sometimes we ask you for your personal information that are relevant for the respective situation. This makes it possible to process your inquiries and respond to your requests. The data is stored on secure servers of EeriCo or that of a third party. We will not combine this information with other personal data available to us.

 

Cookies

We collect data for research in order to gain a better understanding of our customers so that we can tailor our services to this end.

This website uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website may be transferred to private EeriCo's secure servers or those of a third party. We use this information to track how you use the website, to reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

 

Purposes

We collect or use any information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent.

 

Third parties process

The information is not shared with third parties with the exception of Web applications which we use for our online store. This data will only be used for the purpose of the application and will not be distributed further. In some cases the information can be shared internally. Our employees are required to maintain the confidentiality of your information.

 

Changes

This privacy statement is adapted to the use of and the opportunities on this site. Any adjustments and/or changes in this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore recommended that you regularly check this privacy statement.

 

Adjust/unsubscribe communication

If you want to fit your data to or want to get yourself from our files, please contact us. See contact page on the website.

 

Turn off cookies

Most browsers are initially set to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some features and services on our and other websites, not function properly if cookies are disabled in your browser.

 

Questions and feedback

We check regularly that we to this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us using the contact page on the website.