disclaimer.

 

 

EeriCo, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.eerico.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.


EeriCo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 


Beperkte aansprakelijkheid


EeriCo spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 


De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EeriCo.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EeriCo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EeriCo.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EeriCo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Disclaimer e-mail
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

 


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Disclaimer in English.

EeriCo, hereinafter referred to as, hereby grants you access to www.eerico.com ("the Website") and invites you to take the material offered.

EeriCo reserves the right at any time to modify or remove content without notice to you.


Limited liability

 

EeriCo endeavors to place the content of the Website as often as possible to update and/or supplement. Despite this care and attention it is possible that content is incomplete and/or incorrect. 

The materials offered on the Website are provided without warranty of any kind or claim to accuracy. These materials can change at any time without prior notification of EeriCo.

In particular, all prices on the Website subject to type and programming errors. For the consequences of such errors no liability is accepted. No contract is concluded on the basis of such errors.

For on the Website included hyperlinks to third-party websites or services EeriCo can never accept responsibility.


Copyright

 

All rights of intellectual property concerning these materials at EeriCo.

Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission of EeriCo, except and only to the extent otherwise provided in rules of imperative law (such as quotation right), unless otherwise specified in specific materials. 

Disclaimer email

 

This message (including the attachments) may be confidential. If you have received this message in error, please inform the sender to inform and to erase the message. It is not allowed to post this, in whole or in part, without permission to use or distribute.

Other

 

This disclaimer may change from time to time.